Polityka prywatności

data ostatniej aktualizacji: 25.05.2018 Szczecin

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TW” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ściegiennego 27/5, który reprezentuje Dyrektor mgr Wiesława Torbé,

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Torbé, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „TW” możliwy jest pod numerem tel. nr. 601 776108 lub adresem email torbea@wp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Oddział Zachodniopomorski Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres 20 lat.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz prawo do ich sprostowania,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.